Prosím, pečlivě si přečtěte podmínky a podmínky používání platformy Avosmart

Tyto současné smluvní podmínky ("Podmínky") upravují váš přístup k a užívání služeb (podle níže uvedené definice) poskytovaných Avosmartem ("Licenčním", "Avosmart", "Avosmart.com" nebo "my") domácím uživatelům služeb ("Uživatel", "Rodič") poskytovaných na internetovém doméně avosmart na: https://avosmart.com/cz a https://app.avosmart.com

Uživatel tímto potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a přijal tyto Podmínky, které byly uživateli k dispozici před zahájením využití Služby. Tyto Podmínky (včetně Ochrany soukromí) se vztahují také na verzi platformy pro Windows a na aplikaci Avosmart, která je dostupná v příslušném obchodu s aplikacemi.

Používáním Služby Uživatel přijímá oznámení, provozní pravidla a pokyny, které mu poskytl Avosmart při předchozím přijetí těchto Podmínek. Neakceptování výše uvedeného znamená ukončení používání Služby bez možnosti registrace.

Registrace a instalace kontrolní aplikace na chráněné zařízení

Uživatel se zavazuje informovat osobu, příjemce, která používá zařízení, na kterém je nainstalován software Avosmart, že aktivita osoby na zařízení je sledována. Plná aktivita chráněného zařízení je přenášena na panel rodičů, včetně snímků obrazovky a živého náhledu.

Avosmart si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu, podle svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení, ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webu, včetně, ale nejen o informacích, datech, textu, fotografiích, grafice, videích, zprávách nebo jiných materiálech a základních funkcí aplikace, včetně panelu rodičů, a nejsme zodpovědní Vám nebo třetím stranám za to. Můžeme také stanovit pravidla a omezení pro použití webové stránky nebo omezit přístup k některým částem webové stránky nebo celé webové stránky, bez předchozího upozornění a pokuty.

O Avosmartu

Avosmart chrání zařízení uživatele pomocí funkcí, které cílí na filtrování a kontrolu obsahu webových stránek, omezení přístupu k počítačovým a mobilním aplikacím podle vybraných nastavení rodičů, nebo omezení přístupu k videím zhlédnutým na Youtube, stejně jako kontrolu polohy dítěte. Avosmart je určený pro rodiče, kteří chtějí tuto platformu využít k ovládání a ochraně dětí v digitálním světě monitorováním jejich aktivity na počítačích, tabletech a mobilních zařízeních.

Avosmart poskytuje možnost sledování sociálních médií, ale pouze prostřednictvím snímků obrazovky aktivity na telefonu, tabletu nebo počítači. Snímky obrazovky jsou ukládány místně na chráněném zařízení a rodič k nim má přístup pouze tehdy, když je zařízení zapnuto.

Abychom mohli sledovat videa zhlédnutá dítětem na Youtube, používáme API Youtube v3. Podmínky použití jsou k dispozici na: https://www.youtube.com/static?gl=GB&template=terms . Uživatel souhlasí s podmínkami použití služby Youtube.

Aby uživatel mohl sledovat a kontrolovat používání zařízení, jako je počítač, laptop, telefon nebo tablet, Avosmart umožňuje uživateli nastavit úroveň a stupeň sledování zařízení souvisejících s účtem, uživatelským profilem, dítětem. Služby také zahrnují volitelné služby, které umožňují bezpečné procházení a hledání. Jsou navrženy tak, aby umožnily rodičům kontrolovat používání těchto zařízení jejich uživateli do té míry, jak je dovoleno platným zákonem a bez porušení práv ostatních osob (včetně základních práv uživatelů) nebo jiných platných předpisů.

Uživatel je plně zodpovědný za používání správcovského panelu a zpracování osobních údajů souvisejících s uživatelským účtem, včetně sběru, ukládání a analýzy osobních údajů uživatelů, statistik prohlížení webu, aplikací, snímků obrazovky, náhledů obrazovky. Platforma Avosmart automaticky implementuje konfiguraci a pokyny poskytnuté uživatelem a není zodpovědná za konfiguraci v rodičovském panelu.

Uživatel, Rodič, zaručuje:

(a) být starší 18 let,
(b) být vlastníkem zařízení, na kterých má být nainstalován software Avosmart,
(c) že informoval uživatele zařízení, že bude monitorováno.

Avosmart neodpovídá za jakékoli nezákonné použití služby.

Software Avosmart a platforma - správcovský panel Avosmart, jsou stále se vyvíjející nástroje a vyhrazujeme si právo službu kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nebo dočasně pozastavit.

Oznámení o jakékoli pozastavení bude provedeno v souladu s těmito Podmínkami.

Vyhrazeno nám právo odmítnout komukoli z jakéhokoli důvodu poskytnutí služby.

Vyhrazeno nám právo zavést jakékoliv limity při poskytování služby, zejména: použití polohy, map a přístupu k aktivitě na Youtube.

Avosmart není odpovědný za žádné technické problémy související se zařízením, na kterém je nainstalován. To se rovněž vztahuje na zničení nebo úplné zamknutí zařízení, nebo ztrátu dat. Avosmart rovněž není odpovědný za konflikt s jinými programy nebo aplikacemi, který může vést k poruchám Avosmartu, jiných programů a aplikací, nebo k ztrátě dat.

Rovněž nejsme odpovědní za situaci, kdy se uživatel pokusí odstranit aplikaci Avosmart způsobem nekonzistentním s pokyny nebo standardním procesem konfigurace a odinstalace zařízení, což povede k poškození, zamknutí nebo úplnému zničení zařízení, a k ztrátě dat. Uživatel nás zprošťuje jakékoliv odpovědnosti uvedené výše.

Nejsme zodpovědní za žádné chyby v geolokaci a při označování polohy zařízení dítěte na panelu rodičů, stejně tak za blokování či neumožnění možnosti polohových dat na telefonu.

Nejsme zodpovědní za nesprávně provedené snímky obrazovky chráněného zařízení nebo jejich absence.

Omezení použití

Aby jste mohli využívat služby Avosmart, zaručujete, že budete dodržovat následující ustanovení, jinak nebudete moci naši platformu využívat.

1. Naše platforma a služby mohou být použity pouze ke kontrole sledovaných zařízení, která vám patří nebo jsou uživateli zákonně ve vaší péči, a pokud to platný zákon umožňuje, aniž by tím byla porušena práva uživatelů nebo jiných závazných pravidel.
2. Služby Avosmart můžete využívat pouze po získání informací, zda předpisy dané země zakazují použití aplikací pro rodičovskou kontrolu a sledování.
3. Naše služby budete používat pouze pro své osobní účely a v domácím prostředí.
Ve všech situacích budete zodpovědní za zákonné využití služeb Avosmart.

Definované termíny

"Software zařízení Avosmart" znamená software vyvinutý společností Avosmart, který je stažený a nainstalovaný na zařízení uživatele, aby umožnil využití služby a zahrnuje také aplikaci Avosmart, Avosmart LITE pro počítače, smartphony a tablety.

"Služba Avosmart" znamená službu rodičovské kontroly Avosmart, která je založená na platformě Avosmart a softwaru zařízení Avosmart, která umožňuje sledovat a ukládat zprávy o online aktivitě a obsahuje návrhy obsahu a blokování určitých kategorií webových stránek podle uvážení uživatele.

"Software Avosmart" znamená aplikaci vyvinutou společností Avosmart, která umožňuje využití služby na zařízeních Android, iOS, Windows dostupných v příslušném online obchodě s aplikacemi nebo ke stažení na webových stránkách Avosmart. Technické požadavky pro stažení aplikace Avosmart jsou uvedeny v příslušném online obchodě s aplikacemi.

"Služby" znamená služby uvedené v tomto dokumentu, které zahrnují stahování softwaru Avosmart a Avosmart LITE, stejně jako vzdálený přístup k platformě Avosmart na adrese app.avosmart.com.

"Zařízení" znamená jakékoliv zařízení, včetně, ale nejen, počítačů, notebooků, telefonů a tabletů (kompatibilních se Službami), které vlastní uživatel, nebo které uživatel má oprávnění používat.

"Uživatel" znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která používá Zařízení, na kterých je nainstalován software Avosmart, a/nebo osobu, která má přístup k platformě Avosmart.

"Komerční uživatel" je Uživatel, který zaplatil za vybraný plán.

"Účet Avosmart" (nebo "Účet") označuje účet vytvořený Uživatelem pro přístup a použití Služby.

Podmínky užití

Oprávnění. Předmětem Podmínek a podmínek uvedených v tomto dokumentu je poskytnutí uživateli omezené, zrušitelné, nevýhradní a nepřevoditelné (nepodlicencovatelné) licence k přístupu a použití Služby ve vztahu k vašim zařízením pouze pro interní a soukromé (domácí) použití.

Podmínky. Uživatel nese odpovědnost za všechny akce prováděné v rámci uživatelského účtu, včetně akcí prováděných uživateli daného zařízení.

Uživatel se zavazuje:

(a) nepoužívat Služby pro nelegální nebo neoprávněné účely a nepodnikat žádné kroky, které porušují práva třetích stran nebo tyto Podmínky,

(b) používat Služby tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality Služeb,

(c) neporušovat žádný zákon příslušných jurisdikcí, ve kterých je Uživatel rezidentem, při použití Služeb,

(d) nás, společnost Avosmart, management a zaměstnance chránit a škodovat v nejvyšší možné míře povolené zákonem ve vztahu ke všem záležitostem týkajícím se používání Služby Uživatelem.

Zákaz používání služby

Uživatel souhlasí s tím, že nebude využívat službu ani dovolí její využití k monitorování nebo ovládání zařízení a aktivit uživatelů za následujících podmínek:

a) Když zařízení nevlastníte vy (nebo vaši nejbližší příbuzní).

b) Když v jurisdikci uživatele není jasné, zda je ovládání a monitorování používání zařízení prostřednictvím funkcí, které nabízí Avosmart, povoleno zákonem nebo jinými předpisy.

c) Když neexistuje záruka, že využití informací získaných z používání služeb bude v souladu s právy třetích stran (včetně Uživatelů) a platnými předpisy.

d) Když jste uživatele neinformovali o tom, že jeho zařízení je monitorováno.

Vyloučení

Vyhražujeme si právo vyloučit uživatele z platformy a služby Avosmart bez předchozího upozornění, pokud uživatel, nebo jakýkoliv uživatel s nainstalovanou aplikací Avosmart, poruší tyto Podmínky.

Podmínky týkající se služby

Za předpokladu zaplacení příslušných poplatků bude váš účet Avosmart aktivován a bude platit po dobu uvedenou níže, pokud jej nezrušíme my nebo uživatel podle této smlouvy.

a) Zkušební období (Zkouška): využití služby po dobu 5 dnů od data registrace Uživatelského účtu.

b) Komerční uživatel: využití služby po dobu dohodnuté doby v souladu s plánem vybraným uživatelem.

Zrušení

Uživatel může svůj účet zrušit kdykoli. Všechna zrušení musí být adresována na: [email protected]. V případě předčasného ukončení nebudou vráceny žádné peníze, pokud nesporujeme tyto podmínky. Kromě toho si vyhrazujeme právo tuto smlouvu s uživatelem zrušit, pokud:

poskytování služeb již podle našeho jediného názoru není komerčně výnosné, nebo
účet uživatele je neaktivní po dobu delší než 1 měsíc (v tomto případě uživateli zašleme 15denní oznámení na registrovanou e-mailovou adresu).

  Zrušení z důvodu porušení podmínek

V případě, že Zákazník poruší tyto podmínky, můžeme bezodkladně pozastavit nebo zrušit registraci zákazníka na základě písemného oznámení e-mailem. Můžeme zrušit jakýkoli účet pro bezplatnou zkušební verzi kdykoli a jakýkoli účet komerčního uživatele tím, že ho o tom informujeme.

Po uplynutí výpovědní lhůty bude přístup k účtu Avosmart a veškerým jeho obsahem zablokován a obsah smazán, kromě případů, kdy je zálohován (pouze pro účely zálohování nebo právní účely). Uživatel odinstaluje Avosmart podle pokynů operačního systému zařízení uživatele.

Povinnosti uživatele

Registrace

Uživatel se musí zaregistrovat a vytvořit účet Avosmart, aby mohl přistupovat a používat službu. Pro registraci musí uživatel vytvořit účet vyplněním příslušného formuláře s uživatelskými daty (e-mailová adresa, nepovinné telefonní číslo) a souhlasit s těmito podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že informoval uživatele zařízení, že jeho/její aktivita bude sledována.

Uživatel prohlašuje, že tato data jsou a budou vždy správná, úplná a přesná. Po registraci bude uživateli zaslán ověřovací e-mail s aktivačním kódem, který musí uživatel zadat do rodičovského panelu a tím potvrdit správnost e-mailové adresy.

Pokud bude registrace úspěšně dokončena a ověřovací kód bude potvrzen v rodičovském panelu, budeme se snažit zajistit uživateli okamžitý přístup k službě.

Hesla

Hesla účtu Avosmart je nutné zachovat v tajnosti, a proto je uživatel zodpovědný za jejich zabezpečení a správné využití. Uživatel nás okamžitě upozorní v případě prozrazení hesla, nebo jakéhokoli neautorizovaného využití účtu Avosmart, nebo jakýchkoli jiných známých bezpečnostních porušení.

Platforma Avosmart

Uživatel je plně odpovědný za způsob, jakým jsou konfigurovány prvky na panelu platformy Avosmart, a za zpracování všech dat, včetně osobních dat, v rámci služby, včetně jejich sběru, ukládání a analýzy na platformě Avosmart. My automaticky implementujeme pouze konfiguraci a pokyny poskytnuté uživatelem.

Dodržování platných předpisů

Uživatel souhlasí, že můžeme služby nastavit tak, aby při používání služby nebylo možné přistupovat k určitým webovým stránkám, aplikacím, protokolům nebo technologiím. Tuto možnost můžeme využít zejména, ale nejen, v případech, kdy: (a) víme nebo máme podezření, že jsou využívány v rozporu s platnými zákony a předpisy a/nebo (b) věříme (podle našeho uvážení), že mohou škodit správnému fungování služby.

Detaily uživatele

Informace o uživateli

Naše služba sleduje a ukládá informace přenášené z zařízení, na kterých je nainstalován software Avosmart, které mohou souviset jak s offline, tak s online aktivitou uživatele (použití aplikace, vyhledávání, sociální sítě, procházení, jakékoliv jiné aktivity na chráněném zařízení).

Zatímco tyto informace pro vás a z vašeho jména sbíráme, ukládáme a analyzujeme, vy a uživatelé jste jediní vlastníci těchto informací a nesete zodpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který nám je poskytnut. Vy nám, jménem svým a jménem svých uživatelů, udělujete celosvětovou, nezrušitelnou, bezplatnou, nevýhradní, sublicencovatelnou licenci k ukládání uživatelského obsahu na našich serverech pro účely stanovené v těchto předpisech.

Zodpovědnost za uživatelský obsah

Nemáme pod kontrolou ani nedohlížíme na jakýkoli uživatelský obsah, pokud to není vyžadováno pokyny uživatele (např. konfigurací platformy Avosmart) nebo platným zákonem, soudem nebo rozhodnutím správy. Avšak vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit jakýkoli uživatelský obsah, pokud se dozvíme, že porušuje nebo může porušovat zákon nebo práva třetích stran.

Uživatelský obsah po ukončení smlouvy

Pokud je smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena, přístup k účtu a všemu uživatelskému obsahu bude zablokován a uživatelský obsah bude odstraněn. Avšak můžeme takový uživatelský obsah uchovávat (a) pro účely zálohování a (b) za účelem dodržení zákonných závazků, které mohou vyplývat z našeho vztahu s uživatelem. Náš přístup k těmto datům bude zablokován v souladu s platným zákonem, pokud nenastane taková událost.

Ukládání dat

Pokud jsou nějaká data, která si Uživatel chce ponechat pro právní účely, musí o ně požádat prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webové stránce Avosmart.com nebo napsat na [email protected] před ukončením Smlouvy. Uživatel je odpovědný za uchování takových dat. V případě zrušení smlouvy bez výpovědní lhůty kvůli porušení těchto Podmínek musíte do 3 dnů po ukončení sdělit důvod uchování těchto dat a my je zpřístupníme do dalších 5 dnů.

Data o aktivitě uživatele, jako jsou navštívené webové stránky, sledovaná videa na YouTube, použité aplikace, poloha, poslané textové zprávy, telefonáty, jsou automaticky a cyklicky mazána nejdříve po 7 dnech a nejpozději po 60 dnech.

Software Avosmart

Licence.

Za podmínek stanovených v tomto dokumentu je Uživateli udělena nevýhradní, nepřenosná (ne sublicenční) licence pro instalaci a použití jedné kopie softwaru Avosmart na každém zařízení pro vlastní interní a soukromé (domácí) použití Uživatele.

Bezplatné zkušební použití (Zkušební verze).

Uživatel může používat software pro zařízení Avosmart bezplatně s omezenými funkcemi v rámci výše uvedené licence (jak je uvedeno Licenciářem) pro domácí použití. Tato licence pokrývá pouze stažení, instalaci a použití softwaru pro zařízení Avosmart na zařízeních v domácnosti Uživatele a pod kontrolou Uživatele.

Komerční využití: pokud jste komerční zákazník, můžete instalovat a používat Avosmart na dalších zařízeních a s dalšími funkcemi.

Omezení použití.

Avosmart může být využíván pouze k monitorování používání zařízení v národním kontextu, ke kontrole používání těchto zařízení uživateli, v rozsahu dovoleném příslušnými zákony a bez porušení jakýchkoli práv třetích stran (včetně základních práv uživatelů) nebo jiných platných předpisů.

Kromě toho, uživatel nesmí:

(1) kopírovat (pro účely jiné než zálohování), distribuovat, pronajímat, pronajímat, převádět nebo sublicencovat všechny nebo některé části softwaru zařízení Avosmart;

(2) upravit nebo připravit software podobný Avosmart;

(3) používat software Avosmart v servisní činnosti nebo veřejně zobrazovat, jak vypadá platforma Avosmart;

(4) odvozovat zdrojový kód, dekompilovat software Avosmart;

(5) provádět reverzní inženýrství za účelem získání informací o způsobu provozu, použitých algoritmech, protokolech nebo jakýchkoli jiných informací o aplikaci.

Technické požadavky.

Technické požadavky na software zařízení Avosmart jsou uvedeny na webu Avosmart.

Provize a poplatky

Poplatky

Poplatky za všechny předplatné plány jsou uvedeny na webových stránkách Avosmart.com, stejně tak při registraci ("Předplatné plány / Ceník"). V případě předplatných plánů souhlasí uživatel s úhradou poplatků uvedených v plánu vybraném uživatelem. Platba probíhá prostřednictvím online platebního systému poskytovaného nebo schváleného námi. Nejsme zodpovědní za data zpracovaná poskytovatelem platebních bran a platebních karet při platbách provedených v souladu s podmínkami učiněnými uživatelem k dispozici v platebním procesu. Při obnovení nebo prodloužení vašeho předplatného plánu budete účtováni za tehdy platnou cenu, pokud s námi není dohodnuto jinak. Uživatel může zaplacený plán zrušit až do 30 dnů od okamžiku nákupu tím, že nás o tom informuje e-mailem: [email protected] ; vrácení platby bude provedeno na účet Uživatele do 7 dnů. Po 30 dnech od data nákupu jsou poplatky nezvratné a nevratné. Poplatky za další uživatele nebo zařízení přidané během doby trvání předplatného jsou účtovány za stejnou cenu jako předchozí předplatné a celkové poplatky za předplatné budou následně zvýšeny.

Aktualizace cen.

Ceny Služeb mohou být kdykoli změněny, a to po předchozím oznámení Uživateli e-mailem nejméně sedm dnů předem. Pokud Uživatel neodmítne danou změnu ceny s současným požadavkem na ukončení poskytování Služby, je Uživatelem považována za přijatou novou cenu. Nové ceny platí do doby dalšího obnovení předplatného. Pokud uživatel pokračuje ve využívání Služby po datu obnovení předplatného, je považován za to, že přijal nové ceny.

Platby

Pokud není v objednávkovém formuláři uvedeno jinak, jsou všechny částky účtovatelné a splatné předem v okamžiku uzavření dohody o poskytnutí služby. Vyhražujeme si právo pozastavit nebo ukončit tuto Dohodu a právo zablokovat přístup ke službě, pokud Zákazník nezaplatí včas.

Poskytnutí služby, zabezpečení a podpora, pozastavení služby

Poskytnutí služby

Snažíme se vždy zákazníkovi poskytnout Platformu a Službu, ale za žádných okolností, kromě případů naší vlastní nedbalosti, nebudeme odpovědni za jakékoli přerušení nebo výpadky v poskytovaní Služby. Kvůli určitým okolnostem souvisejícím s údržbou, zabezpečením nebo šířkou pásma, stejně jako kvůli určitým událostem mimo naši kontrolu (např. problémy s telekomunikační sítí, výpadky proudu atd.), mohou být Služby dočasně pozastaveny.

Zabezpečení

Uživatel uznává, že Služba bude použita k přenosu informací o aktivitě Uživatele na Platformu Avosmart, stažených z zařízení spojených s účtem Uživatele.

Při zpracování informací jsou aktivity uživatele, včetně názvů aplikací, internetové aktivity, používání mobilních aplikací, používání Youtube, polohy, snímků obrazovky aktivity zařízení, živého náhledu aktivity na zařízení a dalších informací o účtu, odesílány přes internet. Snímky obrazovky a živý náhled jsou uloženy na chráněném zařízení a musí být zapnuté a mít přístup k internetu, aby mohl uživatel přistupovat k těmto datům v rodičovském panelu.

Uživatel byl informován a souhlasí se ztrátou šifrovaných dat, jako jsou: kontakty, textové zprávy, poloha, okamžitě po resetování hesla. Je to spojeno se způsobem šifrování citlivých dat. Uživatel nebude vznášet žádné stížnosti kvůli smazání těchto dat.

Důvěrnost

Zavazujeme se k důvěrnosti a vynakládáme veškeré úsilí na ochranu obsahu uživatele před neoprávněným odhalením nebo použitím, s výjimkou případů, kdy je vyžadováno zveřejnění takového obsahu uživatele soudem nebo veřejnou autoritou.

Poskytnutí služby

Snažíme se poskytovat službu 24/7, avšak kvůli údržbě, bezpečnosti nebo problémům s šířkou pásma, stejně jako kvůli některým událostem mimo naši kontrolu (vis maior), mohou být služby dočasně pozastaveny nebo omezeny.

Soukromí a zabezpečení osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou součástí těchto pravidel a jsou k dispozici na: https://avosmart.com/cz/privacy.html ; uživatel akceptuje podmínky zásad ochrany osobních údajů.

Záruky

Vaše záruky

Uživatel ručí, že službu bude využívat v souladu s platnými podmínkami a platným právem. Konkrétně uživatel bude službu, včetně softwaru Avosmart, využívat v souladu s platným právem v oblasti ochrany soukromí, telekomunikačního tajemství, nediskriminace a ochrany obrazu, cti a pověsti. Uživatel se zavazuje plně dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí tohoto dokumentu. Uživatel potvrzuje, že:

(a) je mu/jí více než 18 let a

(b) je vlastníkem Zařízení, na kterých má být software Avosmart nainstalován. Uživatel dále potvrzuje, že

(c) informoval všechny uživatele, že zařízení, které používají, obsahují kontrolní a monitorovací software a že získal jejich souhlas, povolení k tomu, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel souhlasí s plným dodržováním našich zásad ochrany osobních údajů obsažených v těchto pravidlech.

Nepoužitelnost práva odstoupit od smlouvy

Protože poskytování Služby začíná a probíhá zcela současně s každým novým obdobím předplatného po vytvoření účtu Avosmart, uživatel souhlasí s tím, že v případě, že platné předpisy dávají právo odstoupit od smlouvy, nebudou schopni uplatnit toto právo 30 dní po zakoupení vybraného plánu a tím pádem nebudou moci odstoupit od předplatného pro období, na které se vztahuje, a získat zpět platby za zakoupený plán.

Omezení záruky

S výjimkou ustanovení platných právních předpisů uživatel využívá platformu, software a/nebo služby Avosmart, včetně veškerých funkcí, obsahu, informací v nich obsažených, na principu "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoliv druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nejen omezením na předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel nebo porušení platných zákonů a předpisů.

Odkazy

Naše platforma Avosmart obsahuje odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran. Nepředstavujeme žádná prohlášení a nepřijímáme žádnou odpovědnost za takové webové stránky a nemáme nad takovými stránkami nebo aplikacemi žádnou kontrolu. Veškerý obsah třetích stran nebo odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran jsou pouze pro informační účely.

Odpovědnost

Omezení odpovědnosti

Uživatel souhlasí s tím, že službu používá na vlastní riziko a odpovědnost. V nejvyšší možné míře povolené platným právem, v žádném případě nebudou Avosmart, management, zaměstnanci odpovědni za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu, včetně, ale nejen, škody, ztráty reputace, selhání zařízení, ztráty dat nebo jiné škody nebo ztráty vzniklé nebo jakkoli související s

a) používáním nebo neschopností používat Službu;
b) spoléháním uživatele na úplnost, přesnost nebo existenci Služby;
c) jakýmikoli změnami, které můžeme provést ve Službě, nebo trvalým nebo dočasným zastavením Služby;
c) neoprávněným přístupem k datům uživatele nebo jejich změnou, nebo neschopností udržet bezpečnost a důvěrnost hesla nebo dat uživatelského účtu;
d) smazáním, poškozením nebo neschopností uchovat jakýkoli obsah nebo jiná komunikační data uložená nebo přenášená prostřednictvím Služby;
e) jakékoliv chyby v jakémkoliv obsahu, ztráta nebo škoda jakéhokoli druhu vzniklá v důsledku užití jakéhokoli obsahu, který Uživatel uveřejnil, zaslal e-mailem, nahrál nebo jinak zpřístupnil prostřednictvím Služby; nebo
f) prohlášení nebo chování třetích stran na Avosmart.

Naše souhrnná odpovědnost vyplývající z tohoto prohlášení nepřekročí jeden z následujících částek:

(a) 10 $ nebo
(b) celkové poplatky, které uživatel zaplatil Avosmart do tohoto data, podle toho, která částka je nižší.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU AVOSMART, SPRÁVNÍ RADA NEBO ZAMĚSTNANCI ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ NEBO TRESTAJÍCÍ ŠKODY NEBO NESCHOPNOST POUŽÍVAT STRÁNKU NEBO JAKÝKOLIV OBSAH, MATERIÁLY NEBO FUNKCE S NIMI SPOJENÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO OČEKÁVANÝCH ZISKŮ NEBO ZTRÁTY OBCHODU, DAT, PRODEJŮ NEBO JAKÝCHKOLIV NÁHRADNÍCH NÁKLADŮ, I KDYŽ BYLA OSOBA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

Aplikace Avosmart v závislosti na typu zařízení používá operační systémy Windows, Android, iOS nebo MacOS. V případě, že dodavatelé těchto systémů zablokují používání integrace, zablokují nebo změní provoz klíčových funkcí operačního systému pro aplikaci Avosmart, a tím zabrání správnému fungování aplikace Avosmart, ihned začneme pracovat na řešení problému. Pokud není možné problém vyřešit, pak nastane takzvaná vyšší moc a v tomto případě nebudete mít nárok na vrácení peněz za zakoupený plán. Prohlašujete, že v tomto případě rezignujete na odškodnění, vrácení a stížnosti.

Práva duševního vlastnictví

Vlastnictví

Vlastníme nebo jsme držiteli všech duševních a průmyslových práv v rámci technologie, na které je služba založena. Přístup a použití našich Služeb nepřenáší žádná nebo všechna tato práva na Uživatele. Software Avosmart zůstává výhradním majetkem Avosmart a všechna práva k němu, včetně všech patentových, autorských, ochranných a obchodních tajemství, zůstávají majetkem Avosmart a / nebo našich licenčních držitelů. Uživatel nesmí činit nic, co by bylo proti našim právním názvům. Uživatel nesmí přenášet, prodávat, sdělovat, sublicencovat, zastavit nebo jinak disponovat nebo zatěžovat software bez našeho předchozího písemného souhlasu. Uživatel nesmí odstraňovat žádné ochranné známky, obchodní názvy, autorské informace nebo jakékoli další vlastnické upozornění z našich Služeb.

Ochranné známky

Uživatel nebude používat naše ochranné známky, obchodní názvy, loga, doménové názvy, jiné výrazné prvky značky, nebo jakýkoli autorsky chráněný materiál nebo materiál spojený s "Avosmart" bez našeho souhlasu.

Další ustanovení

Dohoda

Tyto podmínky obsahují kompletní dohodu stran související s tématem těchto předpisů. Žádná prohlášení, sliby nebo podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Předpisech a Podmínkách, nejsou pro žádnou ze stran závazné. Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto Podmínek nelze vynutit, takové ustanovení bude pouze upraveno v rozsahu nutném pro jeho vynutitelnost.

Odměna

Uživatel souhlasí, že uvolní Avosmart, správní radu a její zaměstnance, spolupracovníky a partnery od odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, odpovědnost nebo náklady vyplývající z porušení jakýchkoli z těchto Podmínek nebo jakéhokoli platného zákona, pravidel nebo předpisů nebo práv třetích stran uživatelem v souvislosti s používáním Služby.

Změny

Můžeme bez předchozího upozornění upravit projekt a/nebo konfiguraci Služby, stejně jako některé nebo všechny nabízené služby, přidat nové a provést změny v těchto předpisech (včetně Zásad ochrany osobních údajů). Jakékoli úpravy těchto Podmínek budou uživateli oznámeny prostřednictvím webových stránek Avosmart.com a budou platit od data uvedeného v oznámení. Jakékoliv další využití Služby bude řízeno novými Podmínkami, proto doporučujeme uživateli, aby je pečlivě přečetl. Služba, platforma Avosmart, je stále ve vývoji a vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu dočasně upravit nebo pozastavit Službu. Oznámení o jakékoli pozastavení bude učiněno v souladu s těmito Podmínkami.

Kontakt a oznámení

Souhlasíte s přijímáním e-mailů, SMS, Webpush oznámení týkajících se služeb od nás.

Můžeme vás kontaktovat kvůli informacím o službě související s vaším účtem nebo pokud nás k tomu zákon nutí. Uživatel tímto uznává a souhlasí, že taková oznámení budou účinná od okamžiku, kdy je zveřejníme na platformě nebo je doručíme uživateli prostřednictvím e-mailu, SMS nebo Webpush. Pokud nám klient neposkytne přesné kontaktní údaje, nejsme zodpovědní za selhání oznámení klientovi.

Platné právo a jurisdikce

Tyto podmínky, stejně jako poskytování a využití služby, se řídí polským právem. Za účelem řešení jakýchkoli konfliktů ohledně výkladu, plnění nebo porušení těchto podmínek nebo využití služby se strany podrobuje výlučné jurisdikci soudů města Krakov, Polsko. Strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí na vyřešení takových problémů pokud možno smírně předtím, než zahájí jakékoli soudní řízení.

Kontakt
Jakékoliv dotazy týkající se Avosmart, našich produktů a služeb nebo těchto předpisů by měly být zasílány prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách avosmart.com/cz nebo na následující adresu: [email protected].