Vì bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với chúng tôi, dữ liệu bí mật nhất mà chúng tôi thu thập từ điện thoại hoặc máy tính, được mã hóa.

Điều đó có nghĩa là gì?

Vị trí, tin nhắn và danh bạ được lưu trong cơ sở dữ liệu theo cách đã được mã hóa. Ngoài ra, vì lý do bảo mật, khi mất mật khẩu và việc đặt lại mật khẩu xảy ra, tất cả dữ liệu đó sẽ không còn được truy cập nữa.

Ảnh chụp màn hình chỉ được lưu trữ trên thiết bị được bảo vệ (điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính), chúng tôi không lưu trữ Ảnh chụp màn hình hay các góc nhìn trực tiếp trên máy chủ của chúng tôi. Để phụ huynh có thể truy cập chúng, thiết bị được bảo vệ phải được bật và kết nối với Internet.