Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng nền tảng Avosmart

Các điều khoản hiện tại ("Điều Khoản") quản lý quyền truy cập và sử dụng các Dịch Vụ (theo định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Avosmart ("Nhà Cấp Phép", "Avosmart", "Avosmart.com" hoặc "chúng tôi") cho người sử dụng gia đình của các Dịch Vụ ("Người dùng", "Phụ huynh") được cung cấp trên tên miền internet avosmart tại: https://avosmart.com/vn https://app.avosmart.com

Người dùng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành mà đã được cung cấp cho Người dùng trước khi bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Các Điều Khoản hiện tại (bao gồm Chính sách Bảo mật) cũng áp dụng cho phiên bản Windows của nền tảng và ứng dụng Avosmart có sẵn tại cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Người dùng chấp nhận các thông báo, quy tắc hoạt động và hướng dẫn được cung cấp cho Người dùng bởi Avosmart sau khi chấp nhận Điều khoản hiện tại. Việc không chấp nhận những điều trên có nghĩa là việc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ mà không có khả năng đăng ký.

Đăng ký và cài đặt ứng dụng kiểm soát trên thiết bị được bảo vệ

Người dùng cam kết thông báo cho người nhận, người sử dụng thiết bị mà phần mềm Avosmart được cài đặt rằng hoạt động của thiết bị của người đó đang được giám sát. Hoạt động toàn bộ của thiết bị được bảo vệ được chuyển tới bảng điều khiển của cha mẹ, bao gồm cả các ảnh chụp màn hình và xem trực tiếp.

Avosmart có quyền, vì bất kỳ lý do gì, theo tùy ý riêng của mình và không cần báo trước, để chấm dứt, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng mọi khía cạnh của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác, và các chức năng cơ bản của ứng dụng, bao gồm bảng điều khiển của phụ huynh, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Bạn hoặc bên thứ ba về điều này. Chúng tôi cũng có thể đặt ra các quy tắc và hạn chế về việc sử dụng Trang web hoặc hạn chế truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web, không cần báo trước và xử phạt.

Về Avosmart

Avosmart giúp bảo vệ các thiết bị của người dùng thông qua các chức năng nhằm lọc và kiểm soát nội dung của các trang web, hạn chế truy cập vào các ứng dụng máy tính và di động theo cài đặt của bậc phụ huynh đã chọn, hoặc hạn chế truy cập vào các video được xem trên Youtube, cũng như kiểm tra vị trí của con em. Avosmart dành cho các bậc phụ huynh muốn sử dụng nền tảng này để kiểm soát và bảo vệ con cái trong thế giới kỹ thuật số bằng cách giám sát hoạt động của họ trên máy tính, máy tính bảng và các thiết bị di động.

Avosmart cung cấp khả năng giám sát mạng xã hội, nhưng chỉ thông qua ảnh chụp màn hình hoạt động trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. Ảnh chụp màn hình được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị được bảo vệ, và bậc phụ huynh chỉ có quyền truy cập vào chúng khi thiết bị đang mở.

Để giám sát các video con em xem trên Youtube, chúng tôi sử dụng API Youtube v3. Điều khoản sử dụng có sẵn tại: https://www.youtube.com/static?gl=GB&template=terms . Người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng của dịch vụ Youtube.

Để cho phép người dùng giám sát và kiểm soát việc sử dụng các thiết bị như máy tính, laptop, điện thoại hoặc máy tính bảng, Avosmart cho phép người dùng thiết lập mức độ và độ giám sát thiết bị liên quan đến Tài khoản, hồ sơ người dùng, trẻ em. Các dịch vụ cũng bao gồm các dịch vụ tùy chọn giúp duyệt web và tìm kiếm an toàn. Chúng được thiết kế để cho phép cha mẹ kiểm soát việc sử dụng các thiết bị này của người dùng của họ đến mức độ được phép bởi luật pháp hiện hành mà không vi phạm quyền của người khác (bao gồm cả quyền cơ bản của người dùng) hoặc các quy định pháp lý khác.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng bảng điều khiển quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Tài khoản của Người dùng, bao gồm việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cá nhân của Người dùng, số liệu thống kê duyệt web, ứng dụng, ảnh chụp màn hình, xem trước màn hình. Nền tảng Avosmart tự động thực hiện cấu hình và hướng dẫn do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về cấu hình trên bảng điều khiển của phụ huynh.

Người dùng, Phụ huynh, đảm bảo rằng:

(a) đã trên 18 tuổi,
(b) là chủ sở hữu của các Thiết bị mà Phần mềm Avosmart sẽ được cài đặt,
(c) đã thông báo cho người dùng của thiết bị rằng nó sẽ được giám sát.

Avosmart từ chối mọi trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của Dịch vụ.

Phần mềm Avosmart và Nền tảng - bảng điều khiển quản lý Avosmart, vẫn đang phát triển công cụ và chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì.

Thông báo về bất kỳ việc tạm ngừng nào sẽ được thực hiện theo các Điều khoản hiện tại.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi có quyền giới thiệu bất kỳ giới hạn nào trong việc cung cấp dịch vụ, cụ thể là: việc sử dụng vị trí, bản đồ và truy cập vào hoạt động trên Youtube.

Avosmart không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào liên quan đến thiết bị mà nó được cài đặt. Điều này cũng áp dụng cho việc phá hủy hoặc khóa hoàn toàn thiết bị, hoặc mất dữ liệu. Avosmart cũng không chịu trách nhiệm cho xung đột với các chương trình hoặc ứng dụng khác, có thể dẫn đến sự cố của Avosmart, các chương trình và ứng dụng khác, hoặc mất dữ liệu.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho tình huống mà người dùng cố gắng gỡ bỏ ứng dụng Avosmart một cách không phù hợp với hướng dẫn hoặc quy trình tiêu chuẩn của thiết bị về việc cấu hình và gỡ cài đặt, điều này sẽ dẫn đến việc hư hỏng, khóa hoặc phá hủy hoàn toàn thiết bị, và mất dữ liệu. Người dùng giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm nào được nêu trên.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong định vị địa lý, và trong việc chỉ định vị trí của thiết bị của trẻ em trong bảng điều khiển của cha mẹ, cũng như cho việc chặn hoặc không kích hoạt tùy chọn dữ liệu vị trí trên điện thoại.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc chụp ảnh màn hình của thiết bị được bảo vệ không đúng cách hoặc thiếu sót.

Hạn chế Sử dụng

Để sử dụng dịch vụ Avosmart, bạn đảm bảo tuân thủ những điều khoản sau, nếu không bạn sẽ không thể sử dụng nền tảng của chúng tôi.

1. Nền tảng và dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng để kiểm soát các Thiết bị được Giám sát thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc Người dùng hợp pháp dưới sự chăm sóc của bạn, và khi luật pháp hiện hành cho phép bạn kiểm soát như vậy mà không vi phạm quyền của Người dùng hoặc các quy tắc ràng buộc khác.
2. Dịch vụ Avosmart chỉ có thể được sử dụng sau khi nhận được thông tin về liệu quy định của một quốc gia cấm sử dụng các ứng dụng kiểm soát và giám sát của cha mẹ hay không.
3. Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích cá nhân và trong môi trường gia đình.
Trong bất kỳ tình huống nào, bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng hợp pháp các dịch vụ của Avosmart.

Định nghĩa các thuật ngữ

"Phần mềm thiết bị Avosmart" có nghĩa là phần mềm được Avosmart phát triển, tải xuống và cài đặt trên thiết bị của người dùng để kích hoạt việc sử dụng dịch vụ, cũng bao gồm ứng dụng Avosmart, Avosmart LITE cho máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

"Dịch vụ Avosmart" có nghĩa là dịch vụ kiểm soát cha mẹ Avosmart, dựa trên nền tảng Avosmart, và Phần mềm thiết bị Avosmart, cho phép giám sát và lưu trữ báo cáo về hoạt động trực tuyến và nội dung khuyến nghị, và chặn các loại trang web nhất định theo ý của người dùng.

"Phần mềm Avosmart" có nghĩa là ứng dụng được Avosmart phát triển giúp kích hoạt việc sử dụng dịch vụ trên các thiết bị Android, iOS, Windows có sẵn trong cửa hàng ứng dụng trực tuyến liên quan hoặc có thể tải xuống từ trang web của Avosmart. Yêu cầu kỹ thuật để tải xuống ứng dụng Avosmart được ghi rõ trong cửa hàng ứng dụng trực tuyến tương ứng.

"Dịch vụ" có nghĩa là các dịch vụ được nêu trong tài liệu hiện tại bao gồm việc tải phần mềm Avosmart và Avosmart LITE, cũng như việc truy cập từ xa tới Nền tảng Avosmart tại app.avosmart.com.

"Thiết bị" có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, máy tính, laptop, điện thoại và máy tính bảng (tương thích với Dịch vụ) do người dùng sở hữu hoặc người dùng được phép sử dụng.

"Người dùng" là bất kỳ người nào có thể sử dụng các Thiết bị mà Phần mềm Avosmart được cài đặt và/hoặc người có quyền truy cập vào Nền tảng Avosmart.

"Người dùng Thương mại" là Người dùng đã trả tiền cho một gói dịch vụ đã chọn.

"Tài khoản Avosmart" (hoặc "Tài khoản") có nghĩa là tài khoản do Người dùng tạo ra để truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

Uỷ quyền. Phụ thuộc vào các Điều Khoản và Điều Kiện được nêu rõ trong tài liệu hiện tại, Người dùng được cấp một giấy phép hạn chế, có thể thu hồi, không độc quyền và không chuyển nhượng (không sublicensing) để truy cập và sử dụng Dịch vụ liên quan đến Thiết bị của bạn chỉ dành cho mục đích nội bộ và riêng tư (trong nước) mà thôi.

Điều Khoản. Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động thực hiện trong Tài khoản của Người dùng, bao gồm các hành động thực hiện bởi người dùng của thiết bị.

 Người dùng cam kết:

(a) không sử dụng Dịch vụ vì mục đích trái pháp luật hoặc không được ủy quyền và không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền lợi của bên thứ ba hoặc các Điều Khoản hiện tại,

(b) sử dụng Dịch vụ theo cách không làm giảm chất lượng của Dịch vụ,

(c) không vi phạm bất kỳ quy định nào của các thẩm quyền liên quan mà Người dùng là cư dân, trong khi sử dụng Dịch vụ,

(d) bồi thường và bảo vệ chúng tôi, Avosmart, Ban Quản lý, và nhân viên đến mức tối đa được cho phép bởi luật pháp liên quan đến tất cả các vấn đề về việc sử dụng Dịch vụ bởi Người dùng.

Cấm sử dụng Dịch vụ

Người dùng đồng ý không sử dụng Dịch vụ cũng như không cho phép sử dụng Dịch vụ để giám sát hoặc kiểm soát các thiết bị và hoạt động của người dùng trong bất kỳ trường hợp sau đây:

a) Khi các Thiết bị không thuộc sở hữu của bạn (hoặc thành viên trong gia đình gần nhất của bạn).

b) Khi ở thẩm quyền của người dùng, việc kiểm soát và giám sát việc sử dụng các Thiết bị thông qua các chức năng do Avosmart cung cấp có được cho phép theo luật hoặc các quy định khác hay không là không rõ ràng.

c) Khi không có bảo đảm rằng việc sử dụng thông tin thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ tuân thủ quyền của bên thứ ba (bao gồm Người dùng) và các quy định hiện hành.

d) Khi bạn chưa thông báo cho người dùng rằng thiết bị của họ đang bị giám sát.

Loại trừ

Chúng tôi có quyền loại trừ người dùng khỏi Nền tảng và Dịch vụ Avosmart mà không cần cảnh báo trước nếu người dùng, hoặc bất kỳ người dùng nào đã cài đặt Ứng dụng Avosmart, vi phạm các Điều khoản hiện tại.

Điều khoản liên quan đến Dịch vụ

Sau khi thanh toán các khoản phí tương ứng, Tài khoản Avosmart của bạn sẽ được kích hoạt và duy trì trong khoảng thời gian được quy định dưới đây, trừ khi chúng tôi hoặc người dùng chấm dứt Hợp đồng này.

a) Giai đoạn dùng thử miễn phí (Dùng thử): sử dụng Dịch vụ trong 5 ngày kể từ ngày đăng ký Tài khoản Người dùng.

b) Người dùng Thương mại: sử dụng Dịch vụ qua khoảng thời gian của thỏa thuận tuân theo gói đã được người dùng lựa chọn.

Hủy bỏ

Người dùng có thể hủy Tài khoản của mình vào bất kỳ thời gian nào. Tất cả các yêu cầu hủy bỏ cần được gửi về: [email protected]. Trong trường hợp chấm dứt sớm, không có khoản hoàn trả nào được cung cấp, trừ khi chúng tôi vi phạm các điều khoản hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ thỏa thuận này với người dùng nếu:

việc cung cấp Dịch vụ nếu theo quan điểm riêng của chúng tôi, không còn có lợi nhuận kinh doanh, hoặc
Tài khoản của người dùng không hoạt động trong một khoảng thời gian dài hơn 1 tháng (trong trường hợp cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo 15 ngày cho người dùng gửi đến địa chỉ email đã đăng ký).

  Hủy bỏ do vi phạm các điều khoản

Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các Điều khoản hiện hành, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy đăng ký của Khách hàng ngay lập tức sau khi thông báo bằng email. Chúng tôi có thể hủy bất kỳ Tài khoản Dùng thử Miễn phí nào vào bất kỳ thời điểm nào, và bất kỳ Tài khoản của Người dùng Thương mại nào bằng cách thông báo cho họ.

Sau thời gian thông báo, quyền truy cập vào Tài khoản Avosmart và tất cả nội dung của nó sẽ bị vô hiệu hóa và nội dung sẽ bị xóa, trừ trong những trường hợp nó được sao lưu (chỉ dành cho mục đích sao lưu hoặc hợp pháp). Người dùng sẽ gỡ cài đặt Avosmart theo hướng dẫn của hệ điều hành của thiết bị của Người dùng.

Nghĩa vụ của Người dùng

Đăng ký

Người dùng phải đăng ký và tạo một tài khoản Avosmart để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Để đăng ký, người dùng phải tạo một tài khoản bằng cách hoàn thành biểu mẫu phù hợp với dữ liệu người dùng (địa chỉ email, số điện thoại tùy chọn) và đồng ý với các Điều khoản hiện hành, chính sách bảo mật, và xác nhận đã thông báo cho người dùng của thiết bị rằng hoạt động của anh/tôi sẽ bị giám sát.

Người dùng đảm bảo rằng dữ liệu này đã và sẽ chính xác, đầy đủ và chính xác vào mọi thời điểm. Sau khi đăng ký, một email xác minh sẽ được gửi đến Người dùng với một mã kích hoạt, mà Người dùng phải nhập vào bảng điều khiển của phụ huynh để xác nhận độ chính xác của địa chỉ email.

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho Người dùng quyền truy cập ngay lập tức vào Dịch vụ ngay sau khi việc đăng ký được thực hiện thành công và mã xác minh được xác nhận trong bảng điều khiển của phụ huynh.

Mật khẩu

Mật khẩu Tài khoản Avosmart phải được giữ bí mật, và do đó Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật và đảm bảo sử dụng đúng chúng. Người dùng sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi tiết lộ mật khẩu hoặc khi nhận được thông báo về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản Avosmart, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác đã biết.

Nền tảng Avosmart

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách các yếu tố trong bảng điều khiển Nền tảng Avosmart được cấu hình cũng như việc xử lý tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân, trong Dịch vụ, bao gồm việc thu thập, lưu trữ và phân tích trên Nền tảng Avosmart. Chúng tôi chỉ thực hiện tự động cấu hình và hướng dẫn được cung cấp bởi người dùng.

Tuân thủ các quy định áp dụng

Người dùng đồng ý rằng chúng tôi có thể cấu hình Dịch vụ theo cách mà không thể truy cập vào một số trang web, ứng dụng, giao thức hoặc công nghệ khi sử dụng Dịch vụ. Cụ thể, nhưng không giới hạn, chúng tôi có thể lựa chọn tùy chọn này trong các trường hợp: (a) chúng tôi biết hoặc nghi ngờ rằng chúng đang được sử dụng trái với các luật và quy định áp dụng và/hoặc (b) chúng tôi tin rằng (theo quyết định của chúng tôi) chúng có thể gây tổn hại đến việc hoạt động đúng của Dịch vụ.

Thông tin về người dùng

Thông tin về người dùng

Dịch vụ của chúng tôi giám sát và lưu trữ thông tin được truyền từ Thiết bị nơi phần mềm Avosmart được cài đặt, có thể liên quan đến cả hoạt động của Người dùng ngoại tuyến và trực tuyến (sử dụng ứng dụng, tìm kiếm, mạng xã hội, duyệt web, bất kỳ hoạt động nào khác trên thiết bị được bảo vệ).

Trong khi chúng tôi thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin này cho Bạn và thay mặt bạn, Bạn và người dùng là chủ sở hữu duy nhất của thông tin này và chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung Người dùng được cung cấp cho chúng tôi. Bạn, thay mặt bạn và thay mặt người dùng của bạn, cấp cho chúng tôi một giấy phép có thể chuyển nhượng phụ, không độc quyền, miễn phí, không thể thu hồi và có hiệu lực trên toàn cầu để lưu trữ Nội dung Người dùng trên máy chủ của chúng tôi cho các mục đích được quy định trong quy định hiện hành.

Trách nhiệm với Nội dung Người dùng

Chúng tôi không kiểm soát hay giám sát bất kỳ Nội dung của Người dùng nào, trừ khi được yêu cầu bởi hướng dẫn của Người dùng (ví dụ: bằng cách cấu hình Nền tảng Avosmart) hoặc bởi luật pháp hiện hành, quyết định của tòa án hoặc quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung của Người dùng nào vào bất kỳ thời điểm nào nếu chúng tôi nhận thức được rằng nó vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

Nội dung của Người dùng sau khi chấm dứt hợp đồng

Nếu hợp đồng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, quyền truy cập vào Tài khoản và tất cả Nội dung của Người dùng sẽ bị chặn và Nội dung của Người dùng sẽ bị xóa. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu trữ Nội dung của Người dùng như vậy (a) cho mục đích sao lưu và (b) để đảm bảo các cam kết pháp lý có thể phát sinh từ mối quan hệ của chúng tôi với Người dùng. Quyền truy cập của chúng tôi vào dữ liệu như vậy sẽ bị chặn theo luật hiện hành, trừ khi có sự kiện như vậy xảy ra.

Lưu trữ dữ liệu

Nếu có bất kỳ dữ liệu nào mà Người dùng muốn giữ lại cho mục đích pháp lý, Người dùng phải yêu cầu thông qua biểu mẫu liên hệ có sẵn trên trang web Avosmart.com hoặc viết đến [email protected] trước khi kết thúc Thỏa thuận. Người dùng chịu trách nhiệm về việc lưu trữ dữ liệu này. Trong trường hợp hủy bỏ thỏa thuận mà không cần thông báo do bạn vi phạm các Điều khoản hiện hành, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một lý do để giữ dữ liệu này bởi bạn trong vòng 3 ngày sau khi chấm dứt, và chúng tôi sẽ cung cấp nó trong vòng 5 ngày tiếp theo.

Dữ liệu về hoạt động của người dùng, chẳng hạn như các trang web đã truy cập, video đã xem trên YouTube, các ứng dụng đã sử dụng, vị trí, tin nhắn văn bản đã gửi, cuộc gọi điện thoại, đều được xóa tự động, tuần hoàn không sớm hơn sau 7 ngày và không muộn hơn sau 60 ngày.

Phần mềm Avosmart

Giấy phép.

Tuân theo các điều khoản được quy định trong tài liệu hiện tại, Người dùng được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng (không chuyển nhượng lại) để cài đặt và sử dụng một bản sao của Phần mềm Avosmart trên mỗi thiết bị cho mục đích nội bộ và riêng tư (nội địa) của Người dùng.

Sử dụng thử miễn phí (Dùng thử).

Người dùng có thể sử dụng Phần mềm Thiết bị Avosmart miễn phí với một số chức năng hạn chế trong phạm vi Giấy phép trên (như được chỉ định bởi Nhà cấp phép) cho mục đích sử dụng nội địa. Giấy phép hiện tại chỉ bao gồm việc tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm Thiết bị Avosmart trên các thiết bị tại nhà của Người dùng và dưới sự kiểm soát của Người dùng.

Sử dụng Thương mại: Nếu bạn là một khách hàng Thương mại, bạn có thể cài đặt và sử dụng Avosmart trên các thiết bị bổ sung và với các chức năng bổ sung.

Hạn chế sử dụng.

Avosmart chỉ được sử dụng để giám sát việc sử dụng Thiết bị trong bối cảnh quốc gia, điều khiển việc sử dụng các Thiết bị này bởi Người dùng, cho đến mức độ được phép bởi luật pháp hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của bên thứ ba (bao gồm cả quyền cơ bản của Người dùng) hoặc các quy định khác hiện hành.

Hơn nữa, Người dùng không được:

(1) sao chép (đối với mục đích ngoại trừ sao lưu), phân phối, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, hoặc cấp giấy phép phụ cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm Thiết bị Avosmart;

(2) sửa đổi hoặc chuẩn bị Phần mềm tương tự như Avosmart;

(3) sử dụng Phần mềm Avosmart trong một hoạt động dịch vụ hoặc công khai hiển thị hình ảnh của Nền tảng Avosmart;

(4) lấy mã nguồn, dịch ngược Phần mềm Avosmart;

(5) tiến hành kỹ thuật đảo ngược để lấy thông tin về phương pháp vận hành, thuật toán sử dụng, giao thức hoặc bất kỳ thông tin ứng dụng nào khác.

Yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật cho Phần mềm Thiết bị Avosmart được mô tả trên trang web của Avosmart.

Hoa hồng và phí

Phí

Phí cho tất cả các gói đăng ký được quy định trên trang web Avosmart.com, cũng như trong quá trình đăng ký ("Gói đăng ký / Lịch biểu giá cả"). Trong trường hợp các gói đăng ký, người dùng đồng ý trả phí được quy định trong một gói được chọn bởi người dùng. Thanh toán diễn ra thông qua một hệ thống thanh toán trực tuyến được cung cấp hoặc đồng ý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu được xử lý bởi nhà cung cấp cổng thanh toán và thẻ thanh toán trong quá trình thanh toán được thực hiện theo các điều kiện được cung cấp cho người dùng trong quá trình thanh toán. Khi gia hạn hoặc mở rộng gói đăng ký của bạn, bạn sẽ phải trả theo mức giá đang áp dụng, trừ khi được thỏa thuận khác với chúng tôi. Người dùng có thể hủy gói đã trả phí lên đến 30 ngày kể từ thời điểm mua hàng bằng cách thông báo cho chúng tôi qua e-mail: [email protected] ; hoàn trả tiền sẽ được thực hiện vào tài khoản của Người dùng trong vòng 7 ngày. Sau 30 ngày kể từ ngày mua, các khoản phí không thể thu hồi và không hoàn lại được. Các khoản phí cho Người dùng hoặc Thiết bị được thêm vào trong thời gian đăng ký được tính với cùng mức giá như các đăng ký trước đó, và tổng số tiền đăng ký sẽ được tăng lên tương ứng.

Cập nhật giá.

Giá của Dịch vụ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, sau khi thông báo trước cho Người dùng qua email ít nhất bảy ngày trước. Nếu Người dùng không từ chối sự thay đổi giá cụ thể nào đó với yêu cầu đồng thời chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ, Người dùng được coi là đã chấp nhận giá mới. Giá mới được áp dụng cho đến kỳ gia hạn đăng ký tiếp theo. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày gia hạn đăng ký, anh ấy / cô ấy được xem là đã chấp nhận giá mới.

Thanh toán

Trừ khi có quy định khác trong phiếu đặt hàng, tất cả số tiền đều có thể tính phí và phải thanh toán trước vào thời điểm kết thúc thỏa thuận về việc cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận hiện tại và quyền chặn quyền truy cập vào Dịch vụ nếu Khách hàng không thanh toán đúng hạn.

Cung cấp Dịch vụ, Bảo mật và Hỗ trợ, Dịch vụ Bị đình chỉ

Cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi nỗ lực để luôn cung cấp cho Khách hàng Nền tảng và Dịch vụ, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, trừ trường hợp do sự cẩu thả của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc downtime trong việc cung cấp Dịch vụ. Do những hoàn cảnh đặc biệt liên quan đến bảo dưỡng, an ninh hoặc băng thông, cũng như một số sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (ví dụ: vấn đề mạng viễn thông, cắt điện, v.v.), Dịch vụ có thể bị tạm thời đình chỉ.

Bảo mật

Người dùng thừa nhận rằng Dịch vụ sẽ được sử dụng để trao đổi thông tin về hoạt động của người dùng đến Nền tảng Avosmart, được tải xuống từ Thiết bị liên kết với Tài khoản của người dùng.

Trong quá trình xử lý thông tin, hoạt động của người dùng, bao gồm tên các ứng dụng, hoạt động Internet, sử dụng ứng dụng di động, sử dụng Youtube, vị trí, ảnh chụp màn hình của hoạt động thiết bị, xem trực tiếp hoạt động trên thiết bị và các thông tin khác của tài khoản, được gửi qua Internet. Ảnh chụp màn hình và xem trực tiếp được lưu trữ trên thiết bị được bảo vệ và phải được bật và có kết nối Internet để người dùng có thể truy cập dữ liệu này trong bảng điều khiển của phụ huynh.

Người dùng đã được thông báo và đồng ý với việc mất dữ liệu được mã hóa như: danh bạ, tin nhắn văn bản, vị trí ngay sau khi đặt lại mật khẩu. Điều này liên quan đến cách mã hóa dữ liệu nhạy cảm. Người dùng sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào do việc xóa dữ liệu này.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật và chúng tôi nỗ lực bảo vệ Nội dung của Người dùng khỏi việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép, trừ khi việc tiết lộ Nội dung của Người dùng đó được yêu cầu bởi một tòa án hoặc cơ quan công quyền.

Cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi cố gắng cung cấp Dịch vụ 24/7, tuy nhiên, do vấn đề bảo dưỡng, bảo mật hoặc băng thông, cũng như một số sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (hòa mục), Dịch vụ có thể bị tạm thời ngưng hoặc hạn chế.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật của chúng tôi là một phần của Điều lệ hiện hành và có sẵn tại: https://avosmart.com/vn/privacy.html ; người dùng chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật.

Bảo hành

Bảo hành của bạn

Người dùng cam đoan rằng anh ấy/cô ấy sẽ sử dụng Dịch vụ phù hợp với Điều khoản hiện tại và luật pháp hiện hành. Cụ thể hơn, người dùng sẽ sử dụng Dịch vụ, bao gồm Phần mềm Avosmart, theo luật pháp hiện hành trong lĩnh vực riêng tư, bảo mật thông tin liên lạc, không phân biệt đối xử và bảo vệ hình ảnh, danh dự và danh tiếng. Người dùng cam kết tuân thủ đầy đủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp vào tài liệu hiện tại như một phần của nó. Người dùng cam đoan rằng:

(a) anh ấy/cô ấy đã trên 18 tuổi và

(b) là chủ nhân của Thiết bị mà Phần mềm Avosmart sẽ được cài đặt. Người dùng cũng cam đoan rằng

(c) anh ấy/cô ấy đã thông báo cho tất cả người dùng rằng Thiết bị mà họ sử dụng chứa phần mềm kiểm soát và giám sát và anh ấy/cô ấy đã nhận được sự ủy quyền, sự cho phép làm như vậy, theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Người dùng đồng ý tuân thủ đầy đủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi có trong Quy định hiện tại.

Không áp dụng quyền từ chối thỏa thuận

Bởi vì việc cung cấp Dịch vụ bắt đầu và diễn ra hoàn toàn cùng một thời điểm khi mỗi chu kỳ đăng ký mới bắt đầu sau khi tạo tài khoản Avosmart, người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp quy định áp dụng cho phép từ chối thỏa thuận, anh / cô ấy sẽ không thể thực hiện quyền này 30 ngày sau khi mua một kế hoạch đã chọn và do đó sẽ không thể từ chối đăng ký cho khoảng thời gian mà nó liên quan và thu hồi các khoản thanh toán cho kế hoạch đã mua.

Giới hạn bảo hành

Trừ khi được quy định bởi luật pháp áp dụng, người dùng sử dụng Nền tảng, Phần mềm và/hoặc Dịch vụ Avosmart, bao gồm bất kỳ tính năng, nội dung, thông tin nào được chứa đựng bên trong, trên cơ sở "như đang có" và "như đang sẵn có", mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo hành ngụ ý về khả năng buôn bán và phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc vi phạm luật pháp và quy định áp dụng.

Liên kết

Nền tảng Avosmart của chúng tôi chứa liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những trang web đó, và không có quyền kiểm soát đối với những trang web hoặc ứng dụng. Tất cả nội dung của bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba chỉ mang tính chất thông tin.

Trách nhiệm

Hạn chế trách nhiệm pháp lý

Người dùng đồng ý sử dụng Dịch vụ hoàn toàn tự chịu rủi ro và trách nhiệm. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật áp dụng, trong trường hợp không có sự kiện nào, Avosmart, Ban quản lý, nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả nào, bao gồm, mà không giới hạn, thiệt hại, mất danh tiếng, hỏng máy, mất dữ liệu hoặc thiệt hại hoặc tổn thất khác phát sinh từ hoặc liên quan tới

a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ;
b) sự tin tưởng của người dùng vào sự hoàn thiện, chính xác hoặc tồn tại của Dịch vụ;
c) bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Dịch vụ hoặc việc ngừng cung cấp Dịch vụ vĩnh viễn hoặc tạm thời;
d) truy cập trái phép vào hoặc thay đổi dữ liệu của người dùng, hoặc thất bại trong việc duy trì an ninh và bảo mật mật khẩu hoặc dữ liệu tài khoản người dùng;
e) việc xóa bỏ, hỏng hóc hoặc không giữ được bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu giao tiếp khác được lưu trữ hoặc truyền qua Dịch vụ;
e) bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ nội dung nào, mất mát hoặc thiệt hại bất kỳ loại nào phát sinh do việc sử dụng của Người dùng về bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi email, tải lên hoặc cung cấp qua Dịch vụ; hoặc
f) các phát biểu hoặc hành vi của bên thứ ba trên Avosmart.

Trách nhiệm tổng hợp của chúng tôi phát sinh từ lời khai này sẽ không vượt quá một trong các số tiền sau:

(a) $10 hoặc
(b) tổng số phí mà người dùng đã trả cho Avosmart đến thời điểm đó, bất kỳ số tiền nào là thấp hơn.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, AVOSMART, BAN QUẢN LÝ HOẶC NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, VÍ DỤ HOẶC TRỪNG PHẠT HOẶC KHẢ NĂNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG, VẬT LIỆU, HOẶC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN HỌ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN DỰ KIẾN HOẶC MẤT KINH DOANH, DỮ LIỆU, DOANH SỐ HOẶC BẤT KỲ CHI PHÍ THAY THẾ NÀO NGAY CẢ KHI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA THIỆT HẠI ĐÓ.

Ứng dụng Avosmart, tùy thuộc vào loại thiết bị, sử dụng hệ điều hành Windows, Android, iOS hoặc MacOS. Trong trường hợp các nhà cung cấp của các hệ thống này chặn việc sử dụng tích hợp, chặn hoặc thay đổi hoạt động của các chức năng chính của hệ điều hành cho ứng dụng Avosmart, và do đó ngăn chặn hoạt động đúng của ứng dụng Avosmart, thì chúng tôi sẽ bắt đầu ngay công việc giải quyết vấn đề. Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì sẽ xảy ra a.k.a sự cố bất khả kháng và trong trường hợp này bạn sẽ không có quyền được hoàn tiền cho gói đã mua. Bạn khẳng định rằng trong trường hợp này bạn từ bỏ bồi thường, trả lại và than phiền.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu

Chúng tôi sở hữu hoặc là người được cấp phép tất cả quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp trong công nghệ nền tảng Dịch vụ. Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không chuyển giao một hoặc tất cả quyền này cho Người sử dụng. Phần mềm Avosmart vẫn là tài sản độc quyền của Avosmart và tất cả quyền đối với nó, bao gồm tất cả quyền sáng chế, bản quyền, thương hiệu và quyền bí mật thương mại áp dụng cho nó, vẫn là tài sản của Avosmart và/hoặc người cấp phép cho chúng tôi. Người dùng sẽ không làm bất cứ điều gì đối lập với quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Người dùng không được chuyển nhượng, bán, chuyển giao, cấp phép con, thế chấp hoặc bằng cách nào khác vứt bỏ hoặc gán nợ phần mềm mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản. Người dùng không được xóa bỏ bất kỳ thương hiệu, tên thương mại, thông báo bản quyền hoặc thông báo sở hữu khác của Dịch vụ của chúng tôi.

Thương hiệu

Người dùng sẽ không sử dụng các thương hiệu, tên thương mại, biểu trưng, tên miền, các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác, hoặc bất kỳ tài liệu có bản quyền hoặc tài liệu liên quan đến "Avosmart" của chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Các điều khoản khác

Thỏa thuận

Điều khoản hiện tại chứa toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề của Điều lệ hiện hành. Bất kỳ lời đại diện, lời hứa hoặc điều kiện nào không được chỉ định rõ ràng trong Điều lệ và Điều khoản hiện hành sẽ không ràng buộc bất kỳ bên nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản hiện hành bị tìm thấy là không thể thi hành, điều khoản đó chỉ sẽ được sửa đổi ở mức độ cần thiết để đảm bảo khả năng thi hành của nó.

Bồi thường

Người dùng đồng ý giải phóng Avosmart, Ban điều hành và nhân viên, cộng sự và đối tác của nó khỏi trách nhiệm về bất kỳ mất mát, trách nhiệm hoặc chi phí nào phát sinh từ việc Người dùng vi phạm bất kỳ Điều khoản hiện hành nào hoặc bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy định nào hoặc quyền của bên thứ ba, liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Sửa đổi

Chúng tôi có thể thay đổi, mà không cần thông báo trước, dự án và/hoặc cấu hình của Dịch vụ, cũng như một số hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp, và thêm những dịch vụ mới và thực hiện thay đổi cho các Quy định hiện tại (bao gồm Chính sách bảo mật). Bất kỳ sửa đổi nào đối với những Điều khoản này sẽ được thông báo cho Người dùng thông qua trang web Avosmart.com và sẽ có hiệu lực từ ngày được chỉ rõ trong thông báo, và bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ tiếp theo nào sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản mới, vì vậy chúng tôi khuyến nghị Người dùng đọc kỹ chúng. Dịch vụ, nền tảng Avosmart đang trong quá trình phát triển và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc tạm ngưng Dịch vụ tạm thời vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào. Thông báo về bất kỳ việc tạm ngưng nào sẽ được thực hiện theo các Điều khoản hiện tại.

Liên hệ và thông báo

Bạn đồng ý nhận e-mail, tin nhắn SMS, thông báo Webpush liên quan tới Dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thu thập thông tin về dịch vụ liên quan đến tài khoản của bạn hoặc khi được yêu cầu phải làm như vậy theo luật pháp. Người dùng tại đây xác nhận và đồng ý rằng những thông báo như vậy sẽ có hiệu lực từ thời điểm chúng tôi đăng chúng lên Nền tảng hoặc gửi đến Người dùng qua email, SMS hoặc Webpush. Nếu khách hàng không cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không thông báo cho khách hàng.

Luật pháp và quyền hạn tòa án

Các Điều khoản hiện tại cũng như việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ được điều chỉnh bởi luật pháp Ba Lan. Để giải quyết bất kỳ xung đột nào liên quan đến việc diễn giải, thực hiện hoặc vi phạm các Điều khoản hiện tại hoặc việc sử dụng dịch vụ, các bên đệ trình quyền hạn độc quyền của các tòa án Thành phố Krakow, Ba Lan. Các bên cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết những vấn đề như vậy một cách thân thiện trước khi bắt đầu bất kỳ hành động pháp lý nào.

Liên hệ
Bất kỳ câu hỏi nào về Avosmart, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc các quy định hiện hành nên được gửi thông qua biểu mẫu web có sẵn trên trang web avosmart.com/vn hoặc đến địa chỉ sau: [email protected].