​Chính sách bảo mật này áp dụng cho ai?

Avosmart sp. z o.o. ("Avosmart.com" "Avosmart" "Công ty" hoặc "Chúng tôi"), chú trọng đặc biệt đến quyền riêng tư của người dùng avosmart.com/vn và app.avosmart.com ("Website"). Nếu bạn sử dụng Website và ứng dụng Avosmart (phiên bản cho máy tính và thiết bị di động), Chính sách bảo mật chính xác là điều bạn cần.

Định nghĩa các thuật ngữ

Dữ liệu cá nhân : tất cả các thông tin về một người tự nhiên đã được xác định hoặc có thể xác định. Người tự nhiên có thể xác định là người có thể xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là thông qua một chỉ số như tên đầu tiên, địa chỉ email, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, chỉ số trực tuyến.

Xử lý dữ liệu: bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc liên quan đến các tập tin dữ liệu cá nhân, dù có hoặc không thông qua các quy trình tự động, như thu thập, đăng ký, tổ chức, cấu trúc, bảo dưỡng, thích nghi hoặc sửa đổi, tải xuống, tham vấn, sử dụng, giao tiếp qua email, phân phối hoặc bất kỳ hình thức truy cập nào khác, biên soạn hoặc kết hợp, hạn chế hoặc tiêu huỷ.

Sự cố dữ liệu cá nhân: bất kỳ sự cố an ninh nào dẫn đến việc hủy diệt, mất mát hoặc sự thay đổi trái phép hoặc ngẫu nhiên của dữ liệu cá nhân đã truyền hoặc được xử lý theo cách khác, hoặc sự truy cập hoặc giao tiếp không được ủy quyền đối với dữ liệu này.

Người dùng, Người dùng đã đăng ký: Người đã đăng ký vào Avosmart. Họ sử dụng phiên bản trả phí hoặc miễn phí của ứng dụng và truy cập vào Tài khoản. Là người trên 18 tuổi.

Người dùng được bảo vệ: Một đứa trẻ dưới 18 tuổi và vẫn nằm dưới quyền giám hộ của người dùng.

Dữ liệu đăng ký: Thông tin, dữ liệu được người dùng nhập trong quá trình đăng ký, tạo tài khoản trên trang web https://app.avosmart.com/register/vn (Tài khoản của bạn).

Dữ liệu người dùng: Tất cả thông tin, dữ liệu, báo cáo, thống kê, vị trí, ảnh chụp màn hình, được thu thập, tải xuống từ các thiết bị được bảo vệ của người dùng đã kết nối với tài khoản.

Tài khoản hoặc tài khoản của bạn: Một vị trí được tạo ra trong quá trình đăng ký, nơi người dùng có thể thêm Hồ sơ người dùng được bảo vệ và Thiết bị. Tài khoản lưu trữ tất cả các báo cáo, cài đặt và hạn chế đã được người dùng nhập để kiểm soát Thiết bị được bảo vệ. Tài khoản có thể được quản lý thông qua app.avosmart.com.

Thiết bị hoặc Thiết bị được bảo vệ: Thiết bị của đứa trẻ được thêm vào tài khoản của phụ huynh được bảo vệ, kiểm soát và giám sát từ thời điểm ứng dụng Avosmart được cài đặt và trong suốt thời gian của gói đã chọn.

Gói: Thời gian dùng thử miễn phí hoặc đã mua, thương mại, truy cập trả phí vào dịch vụ, giá cả thay đổi tùy theo số lượng thiết bị, thời hạn và các khuyến mãi có sẵn.

Dịch vụ Avosmart hoặc Nền tảng : Phần mềm được phát triển bởi Avosmart, Ứng dụng Avosmart hoặc Ứng dụng Avosmart Lite được cài đặt trên một Thiết bị được Bảo vệ, đảm bảo kiểm soát và giám sát của cha mẹ, tương thích với hệ điều hành được chọn, liên kết với Tài khoản.

Chức năng

Công ty Avosmart có trụ sở đăng ký tại Liên minh châu Âu, Ba Lan, Krakow cung cấp dịch vụ giám sát và kiểm soát lưu lượng (trên các thiết bị di động như: máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính, máy tính xách tay). Đây là một nền tảng kiểm soát của cha mẹ cho phép cha mẹ đặt mức độ và mức độ giám sát các thiết bị được liên kết với Tài khoản Người dùng (phù hợp với Quy định về cung cấp dịch vụ). Mục đích là để cho phép bảo vệ và kiểm soát việc sử dụng các thiết bị này bởi Người dùng được bảo vệ, trong phạm vi của luật hiện hành và không vi phạm quyền của người khác. (bao gồm cả quyền cơ bản của Người dùng). Dịch vụ này cũng bao gồm việc xác định vị trí địa lý của Người dùng được bảo vệ (trẻ)

Chúng tôi nỗ lực hết sức để tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân này xác định thực hành của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý thông qua Dịch vụ của chúng tôi (theo Điều Khoản Dịch vụ của Avosmart, một phần trong đó là Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân này).

Avosmart xử lý hai loại dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ:

1 Dữ liệu đăng ký được chứa trong hồ sơ sau khi đăng ký trên trang web https://app.avosmart.com/register/vn (Tài khoản của bạn).
2.  Dữ liệu người dùng mà bạn chịu trách nhiệm (với tư cách người điều khiển dữ liệu), thu thập, tải xuống từ các thiết bị được bảo vệ kết nối với tài khoản.

Tài khoản và biểu mẫu đăng ký của bạn được sử dụng để quản lý thanh toán, gói đăng ký và liên lạc với bạn, bao gồm kích hoạt tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật, thanh toán hoá đơn và bán hàng.

Thông tin về Người dùng được Bảo vệ và về Thiết bị được xử lý theo yêu cầu của bạn để cung cấp các dịch vụ kiểm soát và theo dõi của cha mẹ qua Tài khoản.

Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thiết lập và sử dụng Tài khoản cũng như việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cá nhân từ Người dùng được bảo vệ.

Avosmart tự động thực hiện cấu hình và hướng dẫn do Người dùng cung cấp và Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cấu hình và tất cả các thiết lập của Tài khoản. Người dùng có thể thông qua quyền riêng tư thay đổi cấu hình và quyết định hạn chế hoặc xóa bỏ dữ liệu đã thu thập.

Bằng việc sử dụng dịch vụ của Avosmart, và đặc biệt là cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, bạn phải chấp nhận Chính sách Bảo mật này và đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và truyền đạt việc sản xuất dữ liệu cá nhân theo các điều khoản được ghi rõ trong chính sách này, bao gồm cả việc gửi các thông tin liên lạc điện tử của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

Chính sách bảo mật có thể được thay đổi, nếu cần, để thích nghi với những thay đổi pháp luật hoặc pháp lý trong tương lai. Mỗi lần, chúng tôi đều cam kết thông báo trên trang web về những thay đổi này.

Bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cũng như cập nhật hoặc xóa chúng có thể được thực hiện bằng cách viết thư đến địa chỉ: [email protected] .

Dữ liệu người dùng

Sau khi đăng ký một tài khoản trên avosmart.com/vn, chúng tôi bắt đầu thu thập dữ liệu từ Các thiết bị được liên kết với Tài khoản, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân về bạn, thiết bị của người dùng hoặc bên thứ ba ("Dữ liệu người dùng"), bao gồm thông tin về Thiết bị của bạn, các trang web đã xem và ứng dụng đã sử dụng bởi Người dùng của thiết bị nơi ứng dụng Avosmart được cài đặt, bao gồm: video trong ứng dụng hoặc trên YouTube, thời gian sử dụng ứng dụng, trang web, địa chỉ trang web, vị trí với chỉ số thời gian lưu trú tại một nơi nhất định trên bản đồ và tốc độ, xem trước hiện tại của thiết bị được bảo vệ trực tiếp và cho ảnh chụp màn hình của hoạt động trên một thiết bị được bảo vệ.

Theo luật bảo mật hiện hành, Người dùng là người kiểm soát dữ liệu được thu thập trên thiết bị và chỉ định chúng tôi là đơn vị xử lý Dữ liệu này cho mục đích cung cấp dịch vụ đúng cách.

Bạn là Người kiểm soát Dữ liệu người dùng của mình và bạn có thể truy cập, xóa, hạn chế, điều chỉnh và yêu cầu sao chép dữ liệu của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tuân theo khả năng, chức năng của dịch vụ và thời lượng của dịch vụ và phản hồi mọi yêu cầu của bạn.

Việc thu thập dữ liệu bởi Avosmart.com thông qua Dịch vụ

Thông tin cá nhân về người dùng (sau đây được gọi là "dữ liệu") mà chúng tôi có thể thu thập thông qua Dịch vụ như sau.

Dữ liệu đăng ký (tài khoản của bạn)

Đăng ký: Khi đăng ký Tài khoản trên Avosmart.com, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân sau: địa chỉ email, số điện thoại, tên, giới tính của trẻ. Những chi tiết này là bắt buộc, và nếu không cung cấp, sẽ không thể tạo tài khoản hoặc không thể thêm và bảo vệ Thiết bị. Người dùng có trách nhiệm nhập và sử dụng dữ liệu chính xác và đúng.

Thanh toán: Nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi „Stripe” thu thập một số dữ liệu thanh toán, được xử lý theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật và được cung cấp trong quá trình thanh toán. Chính sách bảo mật của Stripe có thể xem tại: https://stripe.com/privacy

Biểu mẫu trên Internet: Nếu bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ e-mail nào qua biểu mẫu liên hệ (Liên hệ), chúng tôi thu thập những dữ liệu được cung cấp trong các biểu mẫu, bao gồm tên và họ và địa chỉ e-mail. Các dữ liệu được cung cấp là bắt buộc khi gửi biểu mẫu trên Internet. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu khác, bao gồm ảnh chụp màn hình, ảnh mà bạn đã thêm vào thông tin liên lạc. Dữ liệu này được sử dụng để tiếp tục yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn để giao tiếp thêm hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Dữ liệu về máy tính của bạn: Xem xét theo tiêu chuẩn giao tiếp Internet, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động nhận được URL của trang gốc của bạn và các trang bạn đã xem cùng thời gian ghé thăm trong các miền avosmart.com/vn và app.avosmart.com. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ Giao thức Internet ("IP") của máy tính và loại trình duyệt được sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng chung và cải thiện dịch vụ.

Dữ liệu người dùng: Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Thiết bị của người dùng được bảo vệ (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng) thay mặt bạn

Phương pháp thu thập : Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp để thu thập Dữ liệu Tài khoản từ bạn và về bạn, bao gồm:

a) Tương tác trực tiếp: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân, mà bạn cung cấp bằng cách tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ, ấn phẩm của chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi ý kiến ​​của bạn.
b) Công nghệ tự động hoặc tương tác: Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị của bạn, hoạt động duyệt nội dung như địa chỉ IP, tên hệ thống và phiên bản hoạt động, tên và phiên bản của trình duyệt web.

Việc sử dụng dữ liệu đăng ký được thu thập bởi công ty

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu đăng ký mà chỉ được sử dụng cho việc mua kế hoạch đăng ký cho ứng dụng và để liên lạc với Người dùng, cũng như để cung cấp và quản lý tài khoản của Người dùng và Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho Người dùng (như mô tả trong Điều khoản Sử dụng).

Dữ liệu cũng được sử dụng để đo lường và cải thiện dịch vụ và chức năng cũng như để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ người dùng, gửi thông báo qua email, tin nhắn văn bản, đẩy web (thông báo, báo cáo và, với sự đồng ý marketing, thông tin về sản phẩm mới, bản tin, thông tin tiếp thị, khuyến mãi) hoặc thông tin liên lạc nói chung về Dịch vụ, sản phẩm. Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu đăng ký cho những mục đích này.

Chúng tôi tuân thủ các Quy định của các luật và thông báo pháp lý có liên quan. Người dùng đăng ký cũng nhận được thông báo qua email về các hoạt động của Trang web, công việc bảo dưỡng, báo cáo hoạt động từ các thiết bị được bảo vệ, v.v.

Bảo mật. Chúng tôi xử lý dữ liệu tài khoản của bạn theo một cách nghiêm túc tuân thủ các luật áp dụng.

Điều khoản hợp đồng

Dưới đây là các quy tắc chúng tôi tuân theo khi xử lý dữ liệu tài khoản của bạn:

Thực hiện hợp đồng: việc xử lý dữ liệu là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc liên hệ trước khi ký kết một hợp đồng như vậy.

Lợi ích hợp pháp: chúng tôi có một lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu tài khoản của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất và giải pháp tốt nhất và an toàn nhất. Chúng tôi không sử dụng Dữ liệu đăng ký của người dùng cho các hoạt động không liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định: chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà chúng tôi phải chịu.

Giao tiếp của chúng tôi diễn ra qua e-mail hoặc SMS và Webpush. Khi đăng ký một tài khoản, sự đồng ý là bắt buộc, bao gồm việc chấp nhận các quy định và chính sách bảo mật, cùng với xác nhận rằng Người dùng được bảo vệ đã được thông báo rằng các thiết bị của anh ấy sẽ được giám sát. Ngoài ra, Người dùng có thể tự nguyện đồng ý với giao tiếp tiếp thị. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý tiếp thị của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: [email protected] hoặc bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc trong trường hợp của Webpush bằng cách vô hiệu hóa sự đồng ý nhận những thông báo này trong trình duyệt. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu đăng ký để cung cấp dịch vụ cho đến khi tài khoản bị đình chỉ.

Lưu trữ dữ liệu: Chúng tôi lưu trữ dữ liệu đăng ký đã thu thập trong 5 năm kể từ ngày hết hạn của kế hoạch.

(a) thực hiện hợp đồng với người dùng đã đăng ký.
(b) tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào.

Tài khoản của bạn

Là một phần của tài khoản của bạn chúng tôi sử dụng:

1) API Dữ liệu YouTube để thể hiện các video mà đứa trẻ đã xem trên Youtube. Chính sách bảo mật của Youtube về vấn đề này có thể xem tại https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Thông tin được xử lý bao gồm: tiêu đề phim, ngày và giờ xem, biểu tượng, thời lượng, đồ họa phim, liên kết đến phim, tên của kênh (tác giả). Dữ liệu thu được được lưu trữ trong một khoảng thời gian tối đa 30 ngày.

2) Bảo mật ReCaptcha, bằng cách xử lý ngày và giờ đăng nhập hoặc đăng ký, địa chỉ IP, tuân theo chính sách có sẵn trên trang web: https://policies.google.com/privacy?hl=en

3) GoogleMaps tuân theo chính sách bảo mật https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=en-US

Khi đăng nhập và đăng ký, chúng tôi lưu ngày, giờ và địa chỉ IP của Người dùng.

Người dùng chịu trách nhiệm cho Dữ liệu của Người dùng được Bảo vệ, mà chúng tôi xử lý thay mặt anh ta như một người xử lý dữ liệu với mục đích cung cấp Dịch vụ, Người dùng tại đây tuyên bố rằng:

a) Họ tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến việc kiểm soát và kiểm tra thiết bị và thiết bị được người dùng sử dụng tại nhà.
b) Họ không ở trong bất kỳ tình huống nào được mô tả trong phần "Cấm" của Quy định.
c) Họ có sự đồng ý phù hợp từ từng cá nhân, người mà dữ liệu cá nhân của họ được cung cấp cho chúng tôi theo yêu cầu trong quá trình cung cấp Dịch vụ hoặc được thu thập và cung cấp cho chúng tôi thông qua ứng dụng Avosmart.

Bồi thường

Bạn đồng ý từ bỏ tất cả các yêu cầu đối với Avosmart, Hội đồng Quản trị và tất cả nhân viên. Bạn từ bỏ quyền bồi thường cho tất cả những tổn thất, thiệt hại đã gây ra liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Người dùng và dữ liệu cá nhân của bên thứ ba được truyền đến hệ thống của chúng tôi trong quá trình sử dụng và cung cấp Dịch vụ. Điều này cũng bao gồm việc xóa dữ liệu và dữ liệu cá nhân.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo quản và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc sử dụng hoặc truy cập trái phép và chống lại việc thay đổi, mất mát hoặc lạm dụng dữ liệu, dựa trên trạng thái của công nghệ, thông tin đã lưu trữ và những rủi ro mà nó phải đối mặt.

Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ Dữ liệu Đăng ký và Dữ liệu Người dùng. Tuy nhiên, do bản chất của thông tin và công nghệ liên quan, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ như vậy. Nếu chúng tôi biết được về việc bị xâm nhập bảo mật, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn theo cách điện tử để bạn có thể thực hiện các hành động phù hợp.

Quyền của người dùng

Đăng ký dữ liệu: Người dùng có quyền theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu và tài khoản của mình. Người dùng có quyền:

1. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thông thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép bạn nhận được bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp không.

2. Sửa đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn. Điều này cho phép việc sửa chữa dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi đang lưu trữ, mặc dù có thể cần phải xác minh độ chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi .

3. Xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Bao gồm mục đích, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư đến địa chỉ sau: [email protected]

Hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

(a) nếu bạn muốn chúng tôi chứng minh sự chính xác, độ chính xác của dữ liệu;
(b) nếu bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần kiểm tra xem chúng tôi có lý do chính đáng vượt trội để sử dụng dữ liệu đó không.

Trong cả hai trường hợp trên, dịch vụ sẽ bị tạm ngưng.

Thông tin Giao dịch

Một phần không thể thiếu của trang web của chúng tôi là thông báo cho bạn về các tùy chọn mới, cấu hình và dịch vụ đề xuất. Bằng cách đăng ký và chọn sự đồng ý với tiếp thị, người dùng chấp nhận rõ ràng việc nhận thông tin điện tử kinh doanh theo quy định của luật pháp hiện hành, bao gồm thông báo, tin nhắn, đề nghị và quảng cáo. Nếu sau khi đăng ký, Người dùng không muốn nhận bất kỳ tin nhắn nào từ Dịch vụ này, Người dùng có thể từ chối nó bằng cách gửi tin nhắn đến địa chỉ sau: [email protected] .

Sự đồng ý

Bằng cách gửi một tin nhắn thông qua mẫu liên hệ trên avosmart.com/vn và đăng ký một tài khoản, Người dùng khẳng định rằng người đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Chính sách này. Người dùng bày tỏ và đồng ý rõ ràng với các điều khoản và điều kiện sau:

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo mục đích chỉ rõ và Chính sách này:

1 Thu thập và xử lý Dữ liệu Người dùng thay mặt cho Người sử dụng đã tạo tài khoản thông qua đăng ký.
2  .  Quy trình xử lý tất cả dữ liệu cá nhân được quy định trong Chính sách này.

Quyền đồng ý thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân có thể được rút lại, tuân thủ quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xử lý dữ liệu của một người dùng được bảo vệ

Chúng tôi xử lý dữ liệu của một người dùng được bảo vệ theo yêu cầu của Người dùng là "Quản trị viên Dữ liệu". Điều này có nghĩa là bạn kiểm soát dữ liệu này: bạn quyết định dữ liệu gì được thu thập và làm thế nào nó được sử dụng cho mục đích kiểm soát của phụ huynh.

Mô tả này xác định các nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Người dùng của avosmart.com/vn thay mặt và theo hướng dẫn của Người dùng là Quản trị viên Dữ liệu.

Chi tiết quá trình xử lý

Danh mục Người được cung cấp Dữ liệu

Người dùng của các thiết bị được bảo vệ mà đang được theo dõi bởi ứng dụng Avosmart. Các bên thứ ba liên hệ với người dùng của các thiết bị như vậy.


Loại dữ liệu cá nhân

Tất cả dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị như vậy, bao gồm thông tin nhận dạng và liên hệ, dữ liệu hoạt động trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng, bao gồm các trang web đã xem, ứng dụng đã sử dụng, dữ liệu hành vi, vị trí, ảnh chụp màn hình, tin nhắn SMS.

Mục đích

Để cung cấp dịch vụ kiểm soát của cha mẹ và giám sát thiết bị.

Thời hạn của Hợp đồng

60 ngày kể từ ngày kết thúc kế hoạch.

Sử dụng dữ liệu người dùng được bảo vệ

Là Người điều hành Dữ liệu, Người dùng đảm bảo rằng mình có quyền thích hợp để xử lý Dữ liệu của Người dùng được Bảo vệ và đồng ý với việc xử lý và sử dụng Dữ liệu của Người dùng được bảo vệ theo Chính sách Bảo mật này, Điều khoản Sử dụng và luật pháp áp dụng, và chỉ cho các mục đích rõ ràng của Dịch vụ. Người dùng sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến Dịch vụ mà liên quan đến những người trên 18 tuổi, trừ tên của địa chỉ liên lạc được lưu trữ trong điện thoại, thông tin nhận và gửi qua SMS, thông tin về cuộc gọi được chọn và nhận (số điện thoại và nếu nó có sẵn trong danh sách liên lạc) và giao tiếp điện tử hiển thị trên ảnh chụp màn hình.

Bạn cũng có thể truy cập các bản sao Dữ liệu Người dùng do chúng tôi thu thập thay mặt bạn thông qua Dịch vụ. Người dùng sẽ bảo vệ bí mật tất cả Dữ liệu Người dùng có sẵn và sẽ ngăn chặn việc tiếp cận hoặc tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền.

Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi trong vòng 24 giờ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc quản lý tài khoản avosmart.com/vn của bạn và / hoặc Dữ liệu Người dùng. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái pháp luật nào của dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Dịch vụ, bao gồm việc sử dụng không phù hợp với các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và / hoặc vi phạm Chính sách Bảo mật này.

Thiết lập dịch vụ

Dịch vụ Avosmart (được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng ) cung cấp một dịch vụ giám sát và kiểm soát thiết bị, như được mô tả trong Điều Khoản Sử Dụng. Là một phần của các dịch vụ tương tự, chúng có thể thu thập và tải lên máy chủ Avosmart.com một lượng lớn Dữ liệu Người dùng Được Bảo vệ, bao gồm dữ liệu về Người dùng Được Bảo vệ và việc sử dụng Thiết bị, URL, video được xem trên Youtube, thời gian hoạt động trên các trang web và ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị, vị trí, gửi tất cả các ảnh chụp màn hình được thực hiện trên một thiết bị được bảo vệ, xem trực tiếp từ thiết bị.

Bạn phụ trách thiết lập cấu hình, cài đặt cho Tài khoản Avosmart điều khiển Dịch vụ, giám sát và theo dõi các biện pháp và xác định dữ liệu cá nhân cần được bao gồm. Việc cài đặt Phần mềm, Ứng dụng Avosmart trên một Thiết bị được Bảo vệ và cấu hình Tài khoản Người dùng là cơ sở để chúng tôi xử lý Dữ liệu Người dùng theo yêu cầu của người dùng. để cung cấp Dịch vụ. Mức độ và độ sâu của việc giám sát và theo dõi hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của bạn và không chịu trách nhiệm về điều đó. Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả Dữ liệu Người dùng được Bảo vệ như vậy, và Avosmart xử lý dữ liệu theo Chính sách Bảo mật này.

Xóa dữ liệu

Dữ liệu đã đăng ký được lưu giữ trong 5 năm kể từ ngày hết hạn của Gói cước. Dữ liệu người dùng sẽ tự động bị xóa trong vòng tối đa 60 ngày kể từ khi tạo, với thời hạn lưu giữ. Thông thường, việc sử dụng dữ liệu diễn ra trong khoảng từ 7 đến 30 ngày.

Để xóa tất cả dữ liệu người dùng khỏi tài khoản Avosmart của bạn, vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng Avosmart khỏi tất cả thiết bị của bạn và gửi email: [email protected] cùng với địa chỉ email tài khoản của bạn, bạn có thể yêu cầu thông tin bổ sung với mục đích duy nhất là xác minh danh tính của bạn.

Sau khi xác minh danh tính, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức tất cả dữ liệu khỏi các hệ thống hoạt động của chúng tôi trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày xác minh danh tính.

Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu

Mỗi Bên tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bao gồm (nhưng không giới hạn) Điều lệ Bảo vệ Dữ liệu của EU (95/46 / EC) ngày 25 tháng 5 năm 2018,

Quyền và nghĩa vụ của Người dùng như người kiểm soát dữ liệu, cấu hình dịch vụ

Thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, Người dùng:

a) phải thông báo và lấy được sự đồng ý từ Người dùng được bảo vệ về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ.
b) sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo và có thể chứng minh rằng việc xử lý dữ liệu được thực hiện theo luật pháp hiện hành.
c) sẽ phản ứng với quyền của Người dùng được bảo vệ theo luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chức năng thuê ngoài

Avosmart.com có thể thuê ngoài nghĩa vụ và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Người dùng, Dữ liệu Đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà không cần sự đồng ý thêm từ Người dùng. Đối với mục đích này, người dùng đã tường minh đồng ý với việc thuê ngoài từ các thực thể Avosmart.com được nêu trong Chính sách bảo mật. Avosmart.com sẽ tạo một danh sách các nhà thầu phụ và những người thay thế hoặc tiếp nối họ sẽ thông báo cho Người dùng có thể yêu cầu danh sách bất cứ lúc nào đến: [email protected]

Vi phạm an toàn dữ liệu cá nhân

Nếu có hướng dẫn từ cơ quan giám sát có thẩm quyền, việc phát triển luật pháp quốc gia hoặc một hành động được ủy quyền, trong trường hợp vi phạm an ninh dữ liệu cá nhân, Người dùng và/hoặc Avosmart sẽ thông báo cho cơ quan giám sát có thẩm quyền về việc vi phạm này mà không chậm trễ và, nếu có thể, không quá mười bảy mươi hai (72) giờ sau sự kiện.

Chấm dứt và hết hạn của hợp đồng

Trong trường hợp chấm dứt hoặc hết hạn của việc cung cấp dịch vụ giữa Người dùng và Avosmart trên cơ sở của Điều khoản Sử dụng, cái sau sẽ không lưu trữ dữ liệu của Người dùng nhiều hơn 60 ngày sau khi kết thúc dịch vụ.

Tóm tắt

Tổng kết, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và sau đó tiếp tục xử lý nó cho các mục đích sau:

a) giá trị và hiệu suất của hợp đồng bán các dịch vụ của chúng tôi (và do đó cũng cho mục đích kế toán);
b) bảo vệ khỏi các yêu cầu có thể xảy ra theo hợp đồng bán hàng và để thực hành quyền theo bảo hành;
c) trả lời các yêu cầu kỹ thuật hoặc liên quan đến bán hàng của bạn (nếu bạn đã gọi hoặc viết thư cho chúng tôi với câu hỏi về đề xuất và/hoặc yêu cầu chuẩn bị một đề xuất);
d) tiếp thị cho các dịch vụ của chính mình (nếu bạn là Người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị trong khuôn khổ sở gọi là lợi ích hợp pháp, trên cơ sở như vậy chúng tôi sử dụng công cụ tiếp thị lại dựa trên cookies, trong những trường hợp khác, các hoạt động tiếp thị của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn);
e) gửi bản tin, tin nhắn SMS - nếu bạn đã đưa ra sự đồng ý của bạn hoặc nếu nó liên quan đến thông tin liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
f) gửi báo cáo về hoạt động / thống kê của Avosmart thông qua email nếu tùy chọn này được kích hoạt dưới dạng Tài khoản.

Dữ liệu của bạn cũng được thu thập để hiển thị cái gọi là web push. Trong trường hợp này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép bổ sung, cái mà được hiển thị bởi trình duyệt internet. Người dùng có quyền chấp nhận hoặc chặn thông báo. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn về thông báo Webpush bất cứ lúc nào trong cài đặt trình duyệt của bạn.

 

Chính sách Cookie


  1. Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi - avosmart.com/vn hoặc app.avosmart.com, chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu của bạn. Những dữ liệu này được thu thập bằng cách gọi là cookie ("Cookies").
  2. Cookies là các tệp được gửi đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn trong khi duyệ̣t Trang web.
  3. Cookies cho phép người dùng đăng nhập vào trang web https://app.avosmart.com để thay đổi cài đặt của Tài khoản, để xem hoạt động của Người dùng được Bảo vệ, thay đổi cài đặt gói dịch vụ.
  4. Cookies không tạo ra bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với cài đặt của thiết bị hoặc phần mềm đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.
  5. Thông thường Cookies có thể được gỡ bỏ khỏi trình duyệt bằng tùy chọn "xóa lịch sử" và chọn cookies với hộp kiểm hoặc bằng cách chặn khả năng tải xuống cookies trong trình duyệt.
  6. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng việc sử dụng strony avosmart.com/vn hoặc app.avosmart.com mà không thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, có nghĩa là bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Một thông báo tương ứng về điều này sẽ tự động được hiển thị mỗi khi một người dùng truy cập avosmart.com/vn và app.avosmart.com lần đầu tiên. Chặn hoặc xóa cookie sẽ khiến bạn không thể truy cập vào dịch vụ.

Dữ liệu Thu thập tự động bằng cookie sẽ được chúng tôi sử dụng để:

a) phân tích hành vi người dùng trên avosmart.com/vn và app.avosmart.com
b) thu thập dữ liệu phân loại và phân tích về người dùng

Chúng tôi sử dụng công nghệ gì khác để theo dõi hoạt động trang web?

Google Analytics và các kỹ thuật khác để phân tích thống kê trang web (cookie)

1. Google Analytics sử dụng công nghệ "cookie" để phân tích nguồn gốc lưu lượng truy cập và cách mà người truy cập sử dụng trang web avosmart.com/vn.

2. Google thu thập dữ liệu từ việc đặt cookie trên các thiết bị vào máy chủ của mình và tận dụng thông tin này để biên soạn báo cáo và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lưu lượng truy cập và việc sử dụng Internet. https://policies.google.com/privacy?hl=en

3. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu pháp luật yêu cầu hoặc trong trường hợp các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt Google.

4. Những dữ liệu này chỉ là nguyên liệu cho việc phân tích thống kê và các cơ chế tương quan đăng hệ thống lỗi, và do đó, dữ liệu từ cookie không được kết hợp với bất kỳ dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

5. Việc sử dụng công cụ Google Analytics của Avosmart không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Google AdWords và các hệ thống quảng cáo hành vi khác (cookie)

1. Google AdWords sử dụng công nghệ "cookie", tức là các tệp văn bản được đặt trên thiết bị của bạn, để nhớ các trang web đã được truy cập từ thiết bị của bạn.

2. Google thu thập dữ liệu từ việc đặt cookie trên các thiết bị lên server của chính họ, và sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo trên các trang web khác mà bạn truy cập.

3. Chúng tôi, với tư cách là người quảng cáo sử dụng dịch vụ của Google, không có quyền truy cập vào các tệp dữ liệu cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn, nhưng chúng tôi có thể ủy thác quảng cáo cho các người nhận được chọn, ví dụ: tất cả mọi người đã truy cập trang web của chúng tôi trong 7 ngày qua.

4. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi luật pháp, hoặc trong trường hợp những bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google.

5. Dữ liệu này chỉ là vật liệu thống kê cho chúng tôi, và chúng tôi chỉ đặt quảng cáo dựa trên tiêu chí tập thể (đến những nhóm đối tượng cụ thể, không chỉ đến một người dùng cụ thể), vì vậy dữ liệu từ cookie không cách nào được kết hợp với dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

6. Việc sử dụng công cụ Google Adwords của chúng tôi không coi là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Pixel chuyển đổi Facebook

1. Trên avosmart.com/vn và app.avosmart.com, hình ảnh chuyển đổi "Facebook" được gọi là sẽ được quản lý bởi chúng tôi với quảng cáo Facebook và hoạt động remarketing.

2. Hình ảnh được thiết kế để theo dõi lượt truy cập của người dùng di chuyển trên trang web. Do đó, chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Facebook nhắm mục tiêu vào những người đã ghé thăm avosmart.com/vn hoặc app.avosmart.com trên các trang con riêng lẻ của trang web (remarketing).

3. Sau đó, Facebook chỉ cung cấp dữ liệu thống kê về hiệu quả của quảng cáo, không tham chiếu đến cá nhân cụ thể.

4. Nếu bạn có tài khoản trên Facebook, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc thông tin về quy định về quyền riêng tư trên trang web này tại: https://www.facebook.com/about/privacy và: https://www.facebook.com/about/basics/advertising

Phân tích phiên người dùng

1. Chúng tôi cũng sử dụng công cụ phân tích Hotjar ( https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy ) cho phép chúng tôi phân tích lưu lượng người dùng ẩn danh trên avosmart.com/vn và app.avosmart.com.

2. Avosmart có thể thu thập dữ liệu ngoài cookie thường được thu thập bởi quản trị viên hệ thống internet như một phần của các tệp nhật ký hoặc tệp log. Thông tin nằm trong nhật ký có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại nền tảng và trình duyệt web, nhà cung cấp dịch vụ internet và địa chỉ trang web, nơi bạn truy cập avosmart.com/vn hoặc app.avosmart.com

Hệ thống tự động hóa tiếp thị Ipresso
Avosmart có thể gửi tin nhắn (E-mail, Webpush, SMS) cho những người đã đồng ý hoặc nếu nó là kết quả của việc thực hiện các dịch vụ đã đặt bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa tiếp thị được cung cấp bởi iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Ba Lan) theo các điều khoản được chỉ định trong: https://ipresso.com/others/privacy-policy.

Các điều kiện về việc xử lý dữ liệu

1. Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP của người dùng khi truy cập trang web Avosmart.com, app.Avosmart.com, điều này có thể giúp chúng tôi chuẩn đoán sự cố kỹ thuật với chương trình, ứng dụng di động, trang web và internet, máy chủ hoặc tạo các phân tích thống kê (ví dụ: từ khu vực nào chúng tôi nhận được nhiều lượt truy cập nhất).
2. Dữ liệu thu được theo cách này có thể được sử dụng để quản lý và cải thiện dịch vụ Avosmart.

Các quy định cuối cùng

  1. Các quy tắc được xác định trong Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi luật pháp Ba Lan.
  2. Bạn luôn có quyền khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Khiếu nại được gửi đến Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
  3. Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/11/2021.